• หลักสูตรอบรมระยะสั้น
course thumb
การโค้ดดิ้งแบบผสมผสานบล็อกคำสั่งด้านวิทยาการคำนวณด้วยไพธอน รุ่นที่ 1

เรียน 17 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567

รับสมัคร 5 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 40 คน

course thumb
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 2

เรียน 22 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567

รับสมัคร 29 พ.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 50 บาท/คน

รับจำนวน 200 คน

course thumb
การผลิตอาหารโคขุนต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
ปั้นครอบครัวสองภาษา รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
การจัดการการผลิตยางพาราโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
การบัญชีและการจัดการสำหรับธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจชุมชน โดยใช้ TikTok Marketing รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
การจัดการและการผลิตปลาในกระชังอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

เรียน 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 100 คน

course thumb
นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุกดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 2

เรียน 24 ก.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566

รับสมัคร 3 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566

ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)

รับจำนวน 40 คน

course thumb
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 1

เรียน 10 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566

รับสมัคร 22 พ.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 50 บาท/คน

รับจำนวน 200 คน