หลักสูตร: การจัดการการผลิตยางพาราโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต รุ่นที่ 1

พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผลผลิตจากยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb