หลักสูตร: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 2

ความสำคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัย การแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ

ช่วงวันรับสมัคร
29 พ.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
ช่วงเวลาเรียน
22 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
จำนวนรับสมัคร
200 คน
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
50 บาท
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb