หลักสูตร: การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1

การออกแบบโมเดลธุรกิจชุมชนด้วย BMC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโมเดลธุรกิจ คิดได้รอบด้าน เห็นภาพรวมของธุรกิจและเชื่อมโยงเป็น Business Model ที่ดี แนวทางการทำงานแบบผู้ประกอบการไปปรับใช้กับการทำงานในชุมชนเพื่อสร้างผลลัธ์ที่ดีให้กับตนเองและชุมชน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb