หลักสูตร: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น รุ่นที่ 1

ความสำคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัย การแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ

ช่วงวันรับสมัคร
22 พ.ค. 2566 - 9 มิ.ย. 2566
ช่วงเวลาเรียน
10 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
จำนวนรับสมัคร
200 คน
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
50 บาท
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb