หลักสูตร: วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Crcular Economy) เป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากร รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินต้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb