หลักสูตร: การจัดการและการผลิตปลาในกระชังอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

เป้าหมายของหลักสูตรต้องการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการระหว่างการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ด้านการจัดการด้านอาหาร การจัดการ บัญชีในการผลิตปลานิล และการเพิ่มมูลค่าในปลานิล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb