หลักสูตร: การบัญชีและการจัดการสำหรับธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 1

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นความสำคัญของงานด้านการบัญชีต่อพื้นที่เป้าหมายซึ่ง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดทำโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด พื้นที่ยังมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่นกลุ่มผลิตโคกระบืออัดเม็ด กลุ่มแปรรูปจากปลา กลุ่มจักสาน กลุ่มผ้าย้อมคราม กลุ่มเพาะปลูกเห็ด เป็นต้น ดังนั้นการจัดตั้งกลุ่มต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและอีกอย่างความน่าเชื่อถือของการจัดการ ต้องมีข้อมูลทางการบัญชีเป็นสื่อกลางระหว่างการบริหารงานกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของกลุ่มมากขึ้น ดังนั้นงานบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงจัดทำหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้งานบัญชีระยะสั้นขึ้นเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งจะใช้ประโยชน์ต่อผู้มีอาชีพ และกลุ่มอาชีพ เพื่อความเชื่อมั้นของกลุ่มอาชีพอย่างน่าเชื่อถือและใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไป

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb