ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด หรือสถานที่ทำงาน
1 นางสาว กุมารี ขอดเมชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2 นาย ธนิต ทึงอวน บ้าน
3 นางสาว ณัฏกานต์ ดากาวงค์ Young Smart Farmer สกลนคร
4 นางสาว อคิราภ์ เจริญสิน สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน
5 นาย วุฒิกาฬ ใยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
6 นาย เชิด เหลาแหลม เกษตร อำเภอ ภูพาน
7 นางสาว ฉัตตนุช วงศ์ภาคพ -
8 นาย เฉลิม พันธ์ศิริ กรมส่งเสริมการเกษตร
9 นางสาว อทิตยา เยาว์พฤกษ์ชัย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
10 นาย ธณัท อนันตภักติ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม่หัวใจอินทรีย์
11 นางสาว สุดาจิต จิตลดาพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา
12 นาย เขมชาติ หลาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
13 นางสาว สุปราณี อินบ้านผือ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
14 นาย เมธาวี ศรีสิงห์ -
15 นาย ไชยวัฒน์ ภิรมย์ กงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
16 นาย วาสุเทพ ผลพิบูลย์ ส่วนบุคคล
17 นาย อารอฟัต มะแอ สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ปัตตานี​
18 นาย ปรเมศวร์ แก้วบุญมี ร.3 พัน.1
19 ส.อ. ชัชวาลย์ ส้มแป้น ร.3 พัน.1
20 นาย สมเกียรติ เลวารี บ้านสวนเลวารี
21 นาย สุรศักดิ์ เหลาพรม อบจ.สกลนคร
...