คำอธิบายหลักสูตร

การแกะสลักผักผลไม้ มีหัวข้ออบรมดังนี้ การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในแกะสลักผักผลไม้ แกะสลักลวดลายสามเหลี่ยมลวดลายเกร็ดปลา แกะสลักลวดลายประยุกต์

ช่วงวันรับสมัคร
1 กรกฏาคม 2563 ถึง 17 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเรียน
22-23 สิงหาคม 2563
จำนวนรับสมัคร
20 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,000 บาท
เงื่อนไขการรับสมัคร
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
รูปแบบการสอน
  • ชั้นเรียนในห้องเรียน (Onsite)
  • สาขาวิชาคหกรรม
...