คำอธิบายหลักสูตร

การจัดการระบบสืบพันธ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด จัดโดย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงวันรับสมัคร
2-18 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเรียน
29-31 สิงหาคม 2563
จำนวนรับสมัคร
20 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4,900 บาท
เงื่อนไขการรับสมัคร
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สัตวศาสตร์
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
รูปแบบการสอน
  • ชั้นเรียนในห้องเรียน (Onsite)
  • ฟาร์มสาธิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
...