หลักสูตร: นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม รุ่นที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการรับสมัครศัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถะเพื่ตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปิงบประมาณ 2565

คำอธิบายหลักสูตร

ระยะเวลาเรียนรวม 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี 60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 3 มอดูล (Module) แต่ละมอดูลเทียบเท่า 3 หน่วยกิต ดังนี้

 • Module 1 พื้นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
  แนวโน้มตลาด การวิจัยตลาด การวิจัยผู้บริโภค พื้นฐานด้านการ แปรรูปอาหาร และบรรจุภัณฑ์ (ทฤษฎี 20 ชม. ปฏิบัติ 75 ชม.)
 • Module 2 ทักษะการเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
  กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) (ทฤษฎี 20 ชม. ปฏิบัติ 75 ชม.)
 • Module 3 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ทฤษฎี 20 ชม. ปฏิบัติ 75 ชม.)

ช่วงวันรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2565 - 6 ธันวาคม 2565
ช่วงเวลาเรียน
ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566
จำนวนรับสมัคร
40 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฟรี
คุณสมบัติผู้เรียน
 • นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ผู้ที่ทำงานแล้วใน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรืออาชีพอิสระ ที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ผู้ที่ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร
 • คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก
รูปแบบการสอน
 • การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบ Zoom และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือชุมชน
สมัครเรียนหลักสูตร ( Enroll in this course )
ลงทะเบียน
... ...